Exportfejlesztési pályázat ITC cégeknek

2017.03.06. 06:29


 

Megnyílt a GINOP-3.1.2-8.2.4-16 pályázat "Az Infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása" címmel!

A tanácsadóink segítenek a pályázat megfelelő szakmai tartalomának elkészítésében, valamint a külföldi piacralépéshez szükséges felkészülésben.

 


A pályázat részletes kiírása ITT olvasható.


A pályázattal kapcsolatban az Ön kapcsolattartója a Vialtoban:

Keller Violetta

 


 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KIVONATA

 

1.1    A TÁMOGATÁS CÉLJA

Termékek és szolgáltatások piacosítása, és nemzetközi piacokra való belépése.

 

1.2    A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Vissza nem térítendő támogatás: 2 millió Ft – 40 millió Ft között

Kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) 2,5 millió Ft – 50 millió Ft között a rendelkezésre álló forrás erejéig;

Támogatási előleg: a vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 20 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező!

 

1.3    KERETÖSSZEG

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft, amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 milliárd Ft, a kölcsön összege: 5,6 milliárd Ft. 

A támogatott kérelmek várható száma: 200 db.

 

1.4    TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Támogatás az alábbi (TEOR’08 lista) fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 

1.4.1    Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 

1.4.2    Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

1.4.3    Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

1.5    MIT VÁLLALNAK A PÁLYÁZÓK?

A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a kapott támogatás révén legalább a projekthez igénybe vett vissza nem térítendő támogatás összegével megegyező növekménnyel növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év nettó értékesítési árbevételéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál a projekt befejezéséig.

A projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről.

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

 

1.6    A PROJEKT MEGKEZDÉSE

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

 

1.7    PROJEKT IDŐTARTAMA

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

1.8    PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázat pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. szeptember 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

 

1.9    KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség.

A rendelkezésre tartási időszak legkésőbbi időpontja a fizikai befejezés határidejétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint szerződés hatályba lépésétől számított maximum 36 hónap. A projekt keretében utoljára 2020. szeptember 30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

 

1.10    TÖRLESZTÉS

Tőketartozás: A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

Kamat: A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.

 

1.11    PROJEKT HELYSZÍNE:

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 

Igazolására szolgáló dokumentumok többek között:

A munkaszerződésnek és vagy munkaköri leírásnak a munkavégzés helyét minden esetben tartalmaznia kell.

 

1.12    BIZTOSÍTÉKOK:

Vissza nem térítendő támogatás esetében:

 

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot írhat elő és üzleti tervet kérhet a kedvezményezettől a 1018/2016 (I.22.) Korm. határozat alapján.

 

1.13    ÖNERŐ

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Saját forrásnak a Kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás és a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Mivel a kölcsön állami támogatásnak minősül, támogatástartalma egybeszámítandó a Felhívás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmával.

 

1.14    TÁMOGATÁST IGÉNYLHET AZ A VÁLLALKOZÁS, AMELY

gazdálkodási formakód szerint:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

 

1.15    TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Az ÁÚF 2. „Kizáró okok” c. fejezetben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 

Nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:

 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján továbbá nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:

 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján továbbá nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:

 

1.16    A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

 

1.17    KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND

A támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra, a döntés folyamatos elbírálással történik.

A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Kombinált termék esetében támogatásra az a támogatási kérelem jogosult, amely mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató döntéssel rendelkezik!

 

1.18    A PROJEKT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE:

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 50%-a.

 

1.19    A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

1.19.1    A vissza nem térítendő támogatás összege:

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

 

1.19.2    A kölcsön

 

1.19.2.1    Összege

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladhatja a vissza nem térítendő támogatás összegét!

 

1.19.2.2    Kölcsön kondíciói:

Kamat: 1%

Kezelési költség: 0

Rendelkezésre tartási jutalék: 0

Előtörlesztési díj: 0

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

 

1.19.2.3    A kölcsön futamideje:

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

 

1.19.2.4    Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

 

1.19.2.5    Türelmi idő:

A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a Szerződéskötéstől számított 42 hónap.

 

1.19.3    Előleg:

Vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió Ft.

 

1.20    ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

 

1.20.1    Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 

1.20.1.1    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díjak

 

1.20.1.2    Egyéb szolgáltatási költségek

 

 

1.20.1.3    Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (az összes elszámolható költség legfeljebb 25%-át teheti ki)

 

1.20.1.4    Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

 

1.20.1.5    Műszaki jellegű szolgáltatások költsége

 

1.20.2    Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek költsége

A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 0,5%-át.

 

1.20.3    Beruházási költségek

 

1.20.3.1    Immateriális javak beszerzésének költsége

 

1.20.4    Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 

1.20.4.1    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Csak olyan munkavállalók szakmai bérköltsége elszámolhatók a projektben, amelyek a megvalósításként megjelölt székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen vannak vagy lesznek foglalkoztatva.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások az összes elszámolható költség legfeljebb 20%-át tehetik ki.

 

1.20.4.2     Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (csak külföldi kiküldetés esetén)

 

Mivel a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):

A támogatást igénylő a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 független árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra

A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze.

 

1.21    BENYÚJTANDÓK, CSATOLANDÓK:

 

A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el: